top of page
KB CHAIN ULTRASONIC
 • KB CHAIN ULTRASONIC

  SKU: DTKB-44300

  KB Chain - Ultrasonic Sensor เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดระยะทางด้วยการปล่อยคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงเกินกว่าที่มนุษย์จะได้ยินออกไป และเมื่อไปเจอวัตถุหรือสิ่งกีดขวางใดๆ คลื่นเสียงส่วนใหญ่ก็จะสะท้อนกลับมา ซึ่งที่ตัวเซ็นเซอร์เองจะมีตัวรับที่จะคอยจับเวลาตั้งแต่ในช่วงที่คลื่นถูกยิงออกไปจนกระทั่งสะท้อนกลับมา ดังนั้นเมื่อทราบค่าของระยะเวลาที่เสียงใช้ในการเดินทางไปและกลับ ก็สามารถนำมาคำนวณหาระยะทางหรือระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์กับวัตถุได้

   

  ข้อมูลทางเทคนิค

  • ใช้วัดระยะห่างระหว่างวัตถุกับตัวเซนเซอร์ (ค่าเริ่มต้นหน่วยวัดเป็น เซนติเมตร)
  • ทำงานด้วยไฟเลี้ยง 5 Vdc กระแสไฟ 20mA
  • ระยะมุมของคลื่นเสียงที่ถูกส่งออกไป ไม่เกิน 15 องศา
  • ระยะห่างจากวัตถุที่สามารถวัดได้ ประมาณ 2 - 450 เซนติเมตร (ปราศจากสิ่งกีดขวางอื่น)
  • เชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เฟส I2C ผ่านทางช่องต่อ KB Chain
  • ความแม่นยำหรือระยะผิดพลาดไม่เกิน 2-3 มิลลิเมตร

   

   

   

   ฿249.00ราคา
   bottom of page