top of page

หน้าจอพื้นฐานสำหรับโปรแกรม  KidBright32

           

Basic Tab

           เป็นบล็อกพื้นฐานที่ใฃ้งานบ่อยๆ เช่นการแสดงตัวอักษรบน LED แบบต่างๆ,การหน่วงเวลา และการทำงานวนซ้ำ

kidBright  Basic Tab

Math Tab

           เป็นบล็อกพื้นฐานที่ใฃ้กำหนดค่า หรือคำนวนทางคณิตศาสตร์

kidBright  Math Tab

Logic Tab

           เป็นบล็อกที่เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไข

kidBright  Logic Tab

Music Tab

           เป็นบล็อกคำสั่งให้ลำโพงส่งเสียงตามคำสั่ง

kidBright  Music Tab

Sensor Tab

           เป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวข้องกับการติดตามใช้งานเซ็นเซอร์

kidBright  Sensor Tab

Clock Tab

           เป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวข้อง Clock

kidBright  Clock Tab

IO Tab

           เป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับการส่งค่าออก  UART

kidBright  IO Tab

Advance Tab

           เป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานพิเศษ

kidBright  Advance Tab
bottom of page