top of page
Dual-EVO24X9 I2C+R/C Set Motor Driver - KidBright Compatible
 • Dual-EVO24X9 I2C+R/C Set Motor Driver - KidBright Compatible

  SKU: DTKB-2684

  Dual-EVO24X9 I2C+R/C เป็นบอร์ดขับดีซีมอเตอร์ชนิดแปรงถ่านขนาดเล็กแบบ 2 ช่อง ด้วยการออกแบบให้มีขนาดเล็ก
  รองรับการสั่งใช้งานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโหมด I2C ที่สามารถรองรับการตั้งค่า Address ประจำบอร์ดได้ถึง 8 รูปแบบ ทำให้
  สามารถต่อพ่วงบอร์ดและสั่งงาน Dual-EVO24X9 I2C+R/C ได้ถึง 8 ชุดในเวลาเดียวกัน หรือในโหมด R/C ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ
  R/C Receiver ได้โดยตรง สามารถเลือกเปิด/ปิด โหมด 2WD R/C Mixer ได้ด้วยจั้มเปอร์เพียงตัวเดียว และมีจุดเด่นคือสามารถถอด
  เปลี่ยนตัววงจรขับมอเตอร์ได้ท ทำให้ง่ายต่อซ่อมบำรุง อีกทั้งยังมีขนาด รูเจาะ และพอร์ตเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับบอร์ดสมองกลฝังตัว
  KidBright โดยตรง ลดความผิดพลาดในการเชื่อมต่อซึ่งเหมาะกับบุคคลที่กำลังเริ่มศึกษา อีกทั้งมีน้ำหนักเบา ซึ่งภายในบอร์ดได้ติดตั้ง
  วงจรลดแรงดันเพื่อจ่ายไฟให้กับขา 5V ของบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ทำให้ไม่จำเป็นต้องต่อไฟเลี้ยงให้กับสมองกลฝังตัว
  KidBright โดยบอร์ด Dual-EVO24X9 I2C+R/C หนึ่งบอร์ดสามารถติดตั้งบอร์ดวงจรขับมอเตอร์ EVO24X9 mini ได้จำนวน 2 ชุด ซึ่ง
  ในการใช้งานผู้ใช้งานสามารถถอดเปลี่ยนบอร์ดวงจรขับมอเตอร์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดกรณีเสียหายขึ้นกับบอร์ดวงจรขับมอเตอร์ซึ่ง
  เหมาะกับการนำไปใช้งานในการประดิษฐ์โครงงาน หรือการงานที่ต้องการเวลาซ่อมบำรุงที่สั้น

   

  Specifications

  - IC Full bridge motor drive เบอร์ VNH5019
  - ขับกระแสไฟฟ้าชั่วขณะ 30A (ขับกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง 9A) ที่แรงดัน 24VDC
  - แรงดันไฟฟ้าอินพุต VCC 7-25VDC (แรงดันไฟฟ้าสูงสุดเอาร์พุตสูงสุด จะมีค่าเท่ากับ 0.98 เท่าของแรงดันใช้งาน (VCC) โดย
  สามารถเขียนแทนด้วยสมการ Voutput = 0.98 x VCC)
  - มีปุ่มกดส าหรับทดสอบการท างานโดยรวมของบอร์ด
  - ควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์ด้วยสัญญาณ I2C หรือ PWM R/C Receiver
  - ในโหมด R/C สามารถเลือกเปิด/ปิด โหมด 2WD R/C Mixer ได้ด้วยจั้มเปอร์
  - สามารถใช้งานการเชื่อมต่อแบบ I2C ได้กับระดับแรงดันตั้งแต่ 2.7V - 5V
  - ในโหมด I2C สามารถตั้งค่า Address ประจ าบอร์ดได้ถึง 8 รูปแบบ
  - สามารถอ่านค่าระดับแรงดันไฟขาเข้าบอร์ดได้ผ่าน I2C
  - สามารถอ่านค่ากระแสขับโหลดโดยประมาณของแต่ละช่อง Output ได้ผ่าน I2C
  - แสดงทิศทางการหมุนด้วย LED
  - มีวงจรป้องกันการจ่ายไฟเลี้ยงกลับขั้ว
  - ตัดการท างานเมื่อมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 100 C
  - มีฮีทซิงค์ช่วยระบายความร้อน
  - ขนาด PCB 55 x 70 mm.
  - น้ าหนักรวม 85 g

   

   

   

   

  ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

   ฿1,070.00ราคา
   bottom of page